Autobiografie

Repere personale

M-am născut la data de 6 decembrie 1951 în comuna Gărăgău, județul Teleorman, unde am urmat și cursurile școlii primare. Am urmat apoi cursurile liceului teoretic “George Coșbuc” din comuna Olteni, județul Teleorman, clasă de real. După terminarea liceului, în perioada 1971-1975,  am urmat cursurile facultății de Calcul Economic şi Cibernetică Economică, secția Mecanizarea şi Automatizarea Calculului Economic, din cadrul ASE București.

După absolvirea facultății, am lucrat în perioada 1975-1980 la Centrul pentru Prelucrarea Automată a Datelor şi Consultanță (CPADC) în calitate de analist-programator, participând la elaborarea unor proiecte de sisteme informatice în întreprinderi într-o perioadă de început a informaticii în România. În cadrul cursurilor de pregătire în informatică organizate de CPADC am participat la formarea primelor echipe de analiști-programatori din România. Competențele mele profesionale din această perioadă se referă la: limbaje de programare (Assembler, Fortran, Cobol), SGBD Socrate şi Proiectarea Sistemelor Informatice. În paralel cu activitatea desfășurată la CPADC am fost asistent universitar asociat la ASE, catedra de Cibernetică Economică, unde am ținut seminarii la disciplinele Sisteme de calcul şi Limbaje de programare a calculatoarelor electronice.

În anul 1980 am ocupat prin concurs un post de asistent universitar la ASE și am predat până în anul 1986 la Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică, după care m-am transferat la Catedra de Contabilitate, colectivul de Informatică de Gestiune. În perioada 1985-1989 am urmat  cursurile facultății de Matematică din Universitatea București, ceea ce mi-a permis aprofundarea cunoștințelor din domeniul informaticii privind metodele de optimizare, construcția compilatoarelor şi teoria limbajelor formale. Începând din anul 1991, am ocupat succesiv prin concurs, în cadrul catedrei de Informatică de Gestiune posturile didactice de lector (1991–1993), conferențiar (1993–1996) şi apoi profesor universitar (1996 – prezent).

Activitatea didactică

În perioada de început am desfășurat activități didactice la disciplinele: Programarea calculatoarelor, Sisteme de calcul şi Proiectarea sistemelor informatice. In paralel cu activitatea didactică, în perioada 1990-1996 am fost responsabil cu organizarea şi dezvoltarea laboratoarelor catedrei de Informatică de Gestiune, participând astfel la instalarea și exploatarea primelor rețele de calculatoare din ASE. Această activitate mi-a permis să-mi perfecționez permanent materialele didactice şi modul de predare şi seminarizare.

În perioada 1986-1991 am avut o contribuție semnificativă la introducerea disciplinei Programarea calculatoarelor electronice în limbajul Pascal, la facultatea de Management, precum și la introducerea unui modul nou, intitulat Rețele de calculatoare, la facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

În anul 1992 am urmat un program de specializare de 5 luni la Universitatea de Ştiinţe Sociale, Toulouse I din Franța, unde am obținut  Diploma Internaţională în Management. Disciplinele pe care le-am predat după 1992 sunt: Bazele tehnologiei informației, Baze de date, Rețele de calculatoare şi Programarea calculatoarelor. In perioada 1991-2002 am predat la Institutul Naţional de Dezvoltare Economică modulul de informatică de gestiune.

Am contribuit la introducerea în planul de învățământ al facultăți CIG a 2 discipline noi: Sisteme expert de gestiune (1993) şi Tehnologia aplicațiilor Web (2002). Din anul 2004 am creat o disciplină nouă, intitulată Managementul electronic al informației financiar-contabile, care se predă la programele de master ale facultăţii CIG.

În  anul 2005 am inițiat programul de masterat franco-român ”Contabilitate, Control, Audit (CCA)” în parteneriat cu Institutul Naţional de Tehnici Economice şi Contabile din Paris, program care s-a finalizat cu dublă diplomă. Din anul 2006 am organizat în parteneriat cu Accountancy Tuition Center (ATC) din Marea Britanie un program de masterat intitulat „Contabilitatea afacerilor” în  limba engleză, program agreat de ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), cea mai prestigioasă asociaţie internaţională în domeniul certificării contabililor profesionişti. Începând din anul 2010, acest program de masterat este organizat în parteneriat cu IBS (Intercollege Institute of Business Studies), www.cig.ase.ro/accamaster.

In perioada 1997-2007 am fost Profesor Asociat la Universitatea din Orléans, Franţa, unde am predat disciplina Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date, în cadrul programului de Masterat “Finanţe şi Control de Gestiune”, cu diplomă dublă Română – Franceză.

Pentru susținerea activității didactice am publicat 28 de cărți, manuale, culegeri de probleme, care au apărut în editura ASE sau în alte edituri recunoscute la nivel național de către CNCSIS.

Activitatea de cercetare științifică

Activitate de cercetare științifică s-a concretizat în 18 proiecte, obținute prin competiții internaționale și naționale, dintre care 15 ca director. În perioada 1998-2000 am fost membru în echipa de cercetare a unui proiect internaţional intitulat „Utilizarea Tehnologiei  Informaţiei în Sistemele de Învăţământ la Distanţă”, proiect coordonat de  Universitatea din Mulhouse (Franţa) şi în parteneriat cu Universitatea din Londra (Marea Britanie) şi Universitatea din  Jivaskula (Finlanda).

Două dintre contractele de cercetare au vizat modernizarea procesului didactic:

 • Armonizarea planului de învățământ financiar contabil cu structurile universitare europene;
 • Școala de masterat şi doctorat în Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Prin cele 2 contracte am reușit să construim un plan de învățământ modern, care a răspuns cerințelor impuse de profesia contabilă la nivel național și internațional. Astfel am introdus 10 discipline noi, au fost perfecționate 12 discipline pentru care s-au editat peste 15 cărți noi. Au beneficiat de vizite de studiu şi documentare în  universități europene toți doctoranzii facultăţii (38), iar rezultatele acestora s-au reflectat în calitatea planurilor de pregătire doctorală și a tezelor lor de doctorat. S-a creat astfel la nivelul facultății, în cele 5 catedre subordonate, un corp profesoral capabil să susțină cu profesionalism activitățile didactice şi să realizeze activităţi performante de cercetare ştiinţifică. Au fost dotate cu echipamente de calcul și logistica necesară laboratoarele de informatică de gestiune și a fost inițiată revista de Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

Din anul 1997 sunt îndrumător de doctorat în cadrul domeniului Contabilitate, specializarea Informatică de gestiune, contribuind în această calitate la finalizarea mai multor teze de doctorat pe teme privind gestiunea bazelor de cunoștințe, sisteme suport de asistare a deciziilor și auditul sistemelor informatice.

Contribuția științifică

Contribuția științifică s-a finalizat în 60 de articole/studii publicate în reviste de specialitate, dintre care:

 •  2 în reviste cotate ISI, 6 în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI), 6 ISI proceedings și 3 în reviste cotate B de către CNCSIS;
 • 5 studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaţionale;
 • 17 articole publicate în reviste naționale recunoscute în domeniul economic;
 • 7 studii publicate în volumele unor manifestări științifice naționale;
 • 14 lucrări prezentate la seminarii, simpozioane, forumuri, colocvii sau alte manifestări științifice din țară sau străinătate.

Competențe manageriale

În perioada 1996 – 2008, am fost prodecan (4 ani) şi decan (8 ani) la facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, iar din 2008 până în prezent sunt prorector ASE, responsabil cu TIC.

Principalele rezultate din perioada când am fost decan al facultății CIG sunt:

 1. Elaborarea unui plan de învăţământ care asigură pregătirea necesară obţinerii competențelor pentru un contabil capabil să facă faţă cu succes noilor exigenţe şi provocări în domeniu și totodată să permită accesul la profesiile liberale de expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal şi evaluator.
 2. Pe parcursul anului 2005 am făcut demersurile necesare și am obținut acreditarea programului de licență “Contabilitate și Informatică de Gestiune” de către ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), facultatea CIG fiind singura facultate  din România care are o asemenea recunoaștere internațională (www.accaglobal.com). În prezent, ACCA este cea mai importantă organizaţie mondială a profesioniştilor contabili, care numără peste 320.000 de membri şi studenţi din 160 de ţări, având o reţea de 70 de birouri în toată lumea, printre care se numără şi cel din România, înfiinţat în 2007.
 3. Avantajele acreditării ACCA, pentru programul de studii de licență Contabilitate şi Informatică de Gestiune sunt:
  • Recunoaşterea internaţională a facultăţii Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ca instituţie capabilă să ofere un program universitar de pregătire a profesioniştilor contabili în concordanță cu standardele de educație emise de IFAC (International Federation of Accountants), www.ifac.org;
  • Începând cu prima promoţie care a terminat studiile universitare în anul 2008, studenţii facultăţii CIG care doresc să se certifice ACCA sunt scutiţi de 9 din cele 14 examene din programa ACCA;
  • Acreditarea este un punct de atracţie pentru candidaţii la admitere, care sunt astfel informaţi cu privire la avantajele ACCA încă de la începutul studiilor;
  • Reducerea cheltuielilor de pregătire pentru certificarea ACCA cu aproximativ 60% (pregătirea completă se ridică estimativ la 22.000 euro) pentru absolvenţii facultăţii noastre;
  • Actualizarea permanentă a programelor analitice din planul de învăţământ al facultăţii în funcţie de modificările produse în programele ACCA şi care concordă cu cerinţele organismelor internaţionale de reglementare în domeniu.
 1. Încheierea unui acord de cooperare între ASE – facultatea CIG și Universitatea din Amsterdam – Business School, pe o perioadă de 3 ani, conform căruia, pentru o parte dintre disciplinele din planul de învăţământ al programelor de licenţă și masterat, seriile cu predare în limba Engleză, Amsterdam Business School a oferit profesori şi materiale didactice în limba Engleză. În plus, Universitatea din Amsterdam a oferit 5 burse de studiu pentru studenţii români, care după anul I la masterul CIG au optat să urmeze masterul Accountancy and Control, obținând astfel dublă diplomă.
 2.  Începând cu anul universitar 2007-2008, am organizat în cadrul programului de licenţă CIG o serie cu predare în limba Engleză în colaborare cu Universitatea din Amsterdam, Şcoala de Afaceri, conform Acordului de cooperare dintre ASE şi această universitate.
 3. Începând cu anul 2007, facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune a devenit membru al IAAER (International Association for Accounting Education and Researchwww.iaaer.org), organizaţie profesională şi academică cu sediul în SUA recunoscută de către IFAC şi de alte organisme care se ocupă de reglementarea profesiei contabile la nivel internaţional.
 4. Organizarea începând cu anul 2006 a conferinței internaționale anuale Accounting and Management Information Systems (AMIS)www.amis.ase.ro, al cărei prestigiu a crescut de la o ediţie la alta şi ca urmare a  exigenţelor impuse de Comitetul ştiinţific al manifestării, din care fac parte personalităţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale din domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune;  selecţia lucrărilor se realizează în baza unui control ştiinţific extrem de exigent, cu un procent de respingere de peste 20%. În urma unui proces extrem de riguros de evaluare, volumele conferinţelor AMIS 2010 şi AMIS 2011 au fost acceptate spre indexare în Conference Proceedings Citation Index (ISI Proceedings). Începând din anul 2008, această conferință beneficiază și de suportul IAAER, care la fiecare ediție organizează un consorțiu doctoral şi pentru tineri cercetători din economii emergente. Conferinţa a ajuns în anul 2012 la cea de-a 7-a ediţie, iar pentru 2013 am obţinut acordul IAAER să co-organizeze împreună cu facultatea CIG ediţia respectivă. Trebuie menţionat că anual doar două asemenea evenimente sunt organizate la nivel mondial de către IAAER, ceea ce reprezintă o recunoaştere şi o vizibilitate remarcabile a ASE la nivel internaţional.
  Menţionez totodată faptul că de-a lungul celor 6 ediţii desfăşurate, această conferinţă a găzduit permanent sesiuni care au constituit inovaţii pentru mediul academic românesc dar şi regional precum sesiuni de deprindere a celor mai moderne metode de predare sau sesiuni de predare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, cu participarea extraordinară a unor personalităţi marcante ale vieţii academice internaţionale. În cadrul consorţiului doctoral şi pentru tineri cercetători din ţările emergente s-a urmărit în mod permanent formarea unor competenţe avansate de cercetare, pentru facilitarea vizibilităţii internaţionale şi accesului acestora la reviste importante de contabilitate.
 5. Revista Accounting and Management Information Systems (www.revistacig.ase.ro), care şi-a început activitatea în 2002 prin suportul unui program de cercetare finanţat de Banca Mondială, apare trimestrial începând din anul 2005, având ca scop promovarea unui dialog în domeniul contabilităţii între cercetători din diverse universităţi din ţară şi străinătate. În comitetul ştiinţific al revistei sunt atrase personalităţi marcante ale comunităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Pentru creșterea vizibilității internaționale a acesteia am încheiat un acord de colaborare cu revista International Journal of Accounting and Information Management, publicată de Emerald. La momentul actual, revista CIG este considerată de specialiști ca cea mai importantă revistă în domeniul contabilității și informaticii de gestiune din Europa Centrală și de Est, fiind indexată în următoarele BDI:  REPEC, EBSCO, ProQuest, IndexCopernicus Journals Master List și Ulrich’s Periodicals Directory. De asemenea, foarte recent a fost inclusă în ESSEC’s Ranking of Journals 2011. Revista asigură în acest moment o excelentă vizibilitate cercetărilor şi cercetătorilor din România şi ţările emergente.

Ca prorector responsabil cu TIC am avut în vedere creșterea gradului de satisfacție din punct de vedere al accesului la resursele informaționale a tuturor utilizatorilor din comunitatea academică ASE (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, personal administrativ și studenți). În acest sens, am încheiat acorduri de parteneriat strategic cu marile companii din domeniul IT (ORACLE, Microsoft, IBM), permițând astfel accesul la ultimele produse și servicii în domeniu.

Toate eforturile au fost direcționate către realizarea și implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Universitar (SIMUR), care se apropie de final. Acest sistem permite un acces participativ la resursele informaționale ale tuturor utilizatorilor din Academia de Studii Economice, în funcție de rolul pe care îl joacă la nivel instituțional și de responsabilitățile ce le revin în acest context. Pentru aceasta toate cadrele didactice și personalul administrativ s-au înregistrat  în sistemul IDM (Identity Management), primind un username și o parolă de acces. În plus, în felul acesta a fost creată agenda electronică cu adresele de e-mail ale membrilor comunității academice și s-au creat liste de distribuție care simplifică foarte mult comunicarea instituțională.

În această perioadă vor fi înregistrați în IDM și studenții, odată cu lansarea unei noi versiuni a paginii personale a acestora. Începând cu sesiunea de examene din ianuarie 2012, în baza unui contract de sponsorizare încheiat între ASE și ORANGE România, studenții vor putea primi gratuit prin SMS rezultatele de la examene, precum și alte informații de interes pentru aceștia.

Principalele noutăți introduse de SIMUR în sistemul informațional al ASE sunt următoarele:

 • Introducerea notelor de la examene în sistemul informatic direct de către cadrele didactice, fără implicarea personalului administrativ; după recepționarea cataloagelor cu note la secretariat, notele sunt vizibile în pagina web a studenților sau sunt expediate prin SMS acestora (începând cu sesiunea de examene din ianuarie 2012);
 • Gestiunea studenților, a rezultatelor la examene (inclusiv a celui de finalizare a studiilor) și a situației financiare a acestora;
 • Obținerea situației școlare, a registrului matricol și a suplimentului la diploma;
 • Programarea activităților didactice (orarul) și vizibilitatea acestora pentru fiecare cadru didactic, precum și în pagina web a studenților;
 • Gestiunea planurilor de învățământ și a programelor analitice, atât în limba Română cât și în Engleză, precum și publicarea pe pagina web a ASE a acestora;
 • Analiza rezultatelor la examene printr-un modul de business intelligence;
 • Gestiunea studenților care beneficiază de mobilități Erasmus;
 • Comunicarea cu studenții printr-o pagină web personală.

Începând din anul 2010, sunt directorul unui proiect POSDRU „Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadru National al Calificărilor din Învăţământul Superior” – SIMCE, contractul: POSDRU/86/1.2/S/58160, http://www.simce.ase.ro.

Acest proiect are două obiective majore:

 • Sprijinirea implementării Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS) la nivelul programelor academice oferite de principalele universităţi economice din România;
 • Îmbunătăţirea managementului universitar în facultăţile din domeniul economic prin implementarea unui sistem de management al informaţiilor şi cunoştinţelor universitare, care va include trei componente majore:
  • un Sistem Integrat pentru Managementul Informaţiilor universitare (SIMI);
  • un Sistem Integrat pentru Managementul Cunoştinţelor universitare (SIMC);
  • platforma colaborativă dedicată interschimbului de cunoştinţe academice între universităţile partenere.

Sistemul SIMUR împreună cu proiectul SIMCE vor crea în ASE un sistem informațional pentru managementul universitar, care va fi de referință pentru învățământul superior economic din România.

In perioada 2000-2005, am participat la elaborarea standardelor privind învăţământul la distanţă pentru Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academica (CNEAA) şi am fost membru în comisia de profil (comisia C14) din cadrul acestei instituţii. In această calitate am participat la evaluarea şi acreditarea mai multor programe pentru forma de învăţământ la distanţă în diverse universităţi.

În perioada 2006 – 2009 am fost președintele comisiei Economice II din cadrul Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). În această calitate am participat la elaborarea standardelor specifice de evaluare a programelor de licenţă şi masterat pentru domeniul economic și am evaluat peste 215 programe de licenţă şi masterat.

Din septembrie 2009 și până în prezent sunt directorul Departamentului de Acreditare din cadrul ARACIS. În această calitate am participat la elaborarea noii metodologii și a standardelor de evaluare a calității în învățământul superior din România, care va fi promovată de MECTI prin HG.

In perioada 2010 – 2011 am lucrat ca expert în cadrul proiectul “Asigurarea calităţii în învăţământul superior din Romania în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional – Contract POSDRU/2/1.2/S/1”, gestionat de ARACIS.

Din luna noiembrie 2011 coordonez proiectulSistem de e-Educație pentru evaluarea calității în învățământul superior din România” – SeECIS, contract POSCCE 438/323/06.10.2011, www.aracis.ro/seecis, proiect care își propune crearea unei platforme online pentru evaluarea calității în învățământul superior românesc.

Din anul 2010 am fost selectat ca expert evaluator ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), www.enqa.eu/ și în aceasta calitate am participat la o serie de seminarii și conferințe internaționale în domeniu.

În perioada 2004-2010 am fost membru în Comisia de Finanțe-Contabilitate a Consiliului Național de Acordare a Titlurilor și Diplomelor din cadrul MECTI.

Din 2006 până în prezent sunt membru în Consiliul Superior al CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România), unde pe lângă activitățile ce îmi revin în această calitate, mă ocup și de coordonarea științifică a revistei Audit financiar, care este indexată în BDI.

În perioada 2002 – 2005, am fost director general la Institutului Național de Administrație (INA ) cu rang de secretar de stat în cadrul MAI, perioadă în care am creat această școală de formare continuă a funcționarilor publici din România, aceasta fiind una din condițiile de aderare a României la Uniunea Europeană. Am încheiat un acord de parteneriat între ASE și INA pentru pregătirea funcționarilor publici de conducere.

Am creat primul program de pregătire a prefecților din România utilizând experiența Franței în acest domeniu (Ecole Nationale d’Administration). Concomitent am fost  membru în Consiliul de Administrație al Institutului European de Administraţie Publică din Maastricht (EIPA), Olanda.

Începând din anul 2006 sunt membru al AFER (Asociaţia Facultăților de Economie din România) și director al departamentului de evaluare și acordare a distincțiilor universitare.

Prestigiul profesional

Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică am primit “Diploma Nicolae Georgescu-Roegen”, decernată de ASE în perioada 2000 – 2004. Pentru rezultatele obținute în plan managerial, Asociația Generală a Economiștilor din Romania (AGER) mi-a decernat în anul 2006 diploma de excelență pentru performanță europeană în managementul universitar, iar în anul 2011 diploma de excelență pentru stimularea promovării tehnologiilor moderne în învățământul superior.

Pe plan internaţional sunt membru al unor asociaţii profesionale de prestigiu ca: Information Systems Audit and Control Association (ISACA), International Association for Accounting Education and Research (IAAER),  membru în boardul editorial al revistei International Journal of Accounting and Information Management (IJAIM) şi membru al Academiei de Studii şi Ştiinţe Economice şi Financiare din Franţa.

Prin decretul din 25 August 2010, semnat de Ministrul Educatţei al Republicii Franceze, am fost distins cu titlul de “Officier dans l’Ordre des Palmes Academiques” pentru servicii aduse culturii franceze.

În anul 2010, la Congresul IAAER  de la Singapore, am fost ales  vicepreședinte al acestei prestigioase asociații internaţionale.

Nu în ultimul rând, în luna iunie 2011, firma KPMG România, preluând modelul de la compania mamă din SUA, mi-a conferit titlul de profesor KPMG, devenind astfel primul profesor KPMG din România.

22 Ianuarie 2012                                         Prof. univ. dr. Năstase Pavel